مصاحبه معین شعبانپور مدیر عامل شرکت زیست پژوهان نانوسازه در خصوص بحث تفکیک از مبدا